top of page

ייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי הוא תהליך שנועד לקבל תמונת כללית על המצב הפיננסי של העסק ולאפשר קבלת החלטות פיננסיות נבונות בהתאם לנתונים וצרכי העסק.
חשוב להבין שישנם עסקים שהם מאד רווחיים אבל בשל ניהול פיננסי לא נכון, הם מדממים ובסופו של דבר נסגרים.  
כדי להגיע לפתרונות יצירתיים, יש צורך לרדת איתכם לעומק ולחקור את כל דוחות העסק ורק לאחר מכן לקבל החלטות מושכלות.
כחלק מהתהליך, אנו בוחנים את הדוחות הכספיים של העסק לרבות דוח רווח והפסד, מבנה הכנסות והוצאות, תזרים מזומנים, נכסים, הלוואות והתחייבויות אחרות ועוד.
אנו בסקסס קוד נגבש לכם תוכנית פיננסית מסודרת אשר תכלול מספר פרמטרים:

 

 • ניהול תזרים מזומנים – בניה נכונה יותר של תזרים מזומנים שיאפשר לעסק לצמוח
   

 • בניית תקציב לעסק – בניית תקציב הכנסות, תקציב הוצאות ותקציב השקעות
   

 • ניהול מלאי – מתן כלים פרקטיים לניהול מלאי יעיל יותר 
   

 • חיסכון בהוצאות – עבודה נכונה יותר מול ספקים קיימים ופוטנציאליים, בחינת טכנולוגיות חדשות, בחינת עלויות כוח האדם ומיקור חוץ
   

 • ייעול תפעולי – ניתוח תהליכים פנימיים שמעכבים צמיחה ופוגעים בהתקדמות העסק
   

 • ניהול הנכסים – ניתוח כלל הנכסים העסקיים (פיזיים ודיגיטליים) של הארגון ובחינה כיצד ניתן לייעל את השימוש בהם

bottom of page